لیست اخبار صفحه :1
هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان | هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان | محورهای همایش: | مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد در بخش های ویژه ICU, CCU & PICU | مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد درمراحل پایانی بیماری کلیوی ESRD | مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد در پرستاری اورژانس | مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد در کووید-۱۹ | علوم پایه و بالین پزشکی | توانبخشی و پیراپزشکی | علوم تغذیه و صنایع غذایی | بهداشت و خدمات درمانی | دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان مهلت ارسال مقالات: یکم بهمن ماه ۱۴۰۰ https://arcsem.ir/

بازدید رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نوید دانایی و معاونت محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر پرویز کوخایی از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
کمیته تحقیقات دانشجویی

بازدید رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نوید دانایی و معاونت محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر پرویز کوخایی از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

حضور رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نوید دانایی و معاونت محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر پرویز کوخایی در جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه