بازدید رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نوید دانایی و معاونت محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر پرویز کوخایی از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
کمیته تحقیقات دانشجویی

بازدید رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نوید دانایی و معاونت محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر پرویز کوخایی از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

حضور رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نوید دانایی و معاونت محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر پرویز کوخایی در جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

جلسه شورای مرکزی کمیته ی تحقیقات دانشجویی
کمیته ی تحقیقات دانشجویی

جلسه شورای مرکزی کمیته ی تحقیقات دانشجویی

جلسه معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه با سرپرست محترم کمیته تحقیقات و شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به مناسبت هفته‌ی پژوهش