جلسه دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های شبکه شمال

کمیته تحقیقات دانشجویی

جلسه دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های شبکه شمال

جلسه دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های شبکه شمال به میزبانی کمیته تحقیقان دانشجویی دانشگاه سمنان برگزار شد.

جلسه دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های شبکه شمال

جلسه دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های شبکه شمال در روز دوشنبه مورخ 1398/04/17 به میزبانی "کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان" برگزار شد.
افزایش طرح های تحقیقاتی و برگزاری کارگاه مشترک، تخصیص سهمیه جهت شرکت دانشجویان در کارگاه های اختصاصی دانشگاهی به سایر دانشگاه های شبکه و همچنین همکاری جهت استفاده امکانات تحقیقاتی هر دانشگاه از اهم تصمیم گیری های این جلسه بود.
در حاشیه این جلسه از مرکز تحقیقات فیزیولوژی با حضور و توضیحات جناب آقای دکتر مرادی (دبیر انجمن علوم اعصاب شاخه استان سمنان) و آزمایشگاه جامع دانشگاه با حضور و توضیحات سرکار خانم صباغیان (کارشناس آزمایشگاه جامع) بازدید به عمل آمد.
 
 
 
 
کلمات کلیدی