جلسه شورای پژوهشی کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

کمیته ی تحقیقات دانشجویی

جلسه شورای پژوهشی کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

جلسه شورای پژوهشی کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه مورخه ی 97/3/28 برگزار شد.

جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، در روز دوشنبه مورخ 96/3/28 ساعت 12:30 در محل کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه و با حضور آقای دکتر بهادر باقری، آقای دکتر مجید فروتن، خانم دکتر نعیمه السادات کیا ، آقای علی فریدونی، آقای میلاد خان زاده و آقای امین ایزدی برگزار و 3 طرح تحقیقاتی ارسال شده بررسی گردید.

کلمات کلیدی