موفقیت دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی در آزمون دستیاری سال 1397

کمیته تحقیقات دانشجویی

موفقیت دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی در آزمون دستیاری سال 1397

دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی در آزمون دستیاری نیز درخشیدند.

موفقیت دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی در آزمون دستیاری سال 1397

 

دانشجویان عضو کمیته تحقیقات در آزمون دستیاری نیز درخشیدند.

آقای دکتر محمد امین وفایی دبیر سابق کمیته تحقیقات دانشجویی و خانم دکتر فاطمه طالبی عضو سابق شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی موفق به کسب قبولی در رشته های طب فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران شدند.

کمیته تحقیقات دانشجویی این موفقیت بزرگ را خدمت این عزیزان تبریک می گوید.

کلمات کلیدی