کسب عنوان "سخنران برتر" در بیستمین همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

کمیته تحقیقات دانشجویی

کسب عنوان "سخنران برتر" در بیستمین همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

کسب عنوان "سخنران برتر" در بیستمین همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور توسط سرکار خانم پرنیا ترحمی عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

افتخاری دیگر برای دانشجویان عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

سرکار خانم پرنیا ترحمی، عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی، موفق به کسب عنوان "سخنران برتر" در بیستمین همایش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشورشدند.

بدین وسیله، ضمن تبریک به ایشان، پیروزی و پیشرفت روزافزون را از خدای متعال برای ایشان مسالت می کنیم.

کلمات کلیدی
پویا یوسفلی
تهیه کننده:

پویا یوسفلی