مائده معنوی

واحد فناوری

دبیر:

مریم نباتی

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده بهداشت

 

 

 

سرپرست:

دکتر فرین فاطمی

سمیه میرشکاری

روابط عمومی

روزیتا سعیدی

واحد طراحی و انتشارات

الهه امیری

it

 

لیست اخبار صفحه :1