محمد رضا جنتی

واحد پژوهشی

دبیر:

محمد رضا جنتی

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده بهداشت

 

 

 

سرپرست:

دکتر فرین فاطمی

خانم عموزاد

واحد آموزشی

حسین دباغی

محدثه بزرگی

واحد روابط عمومی

ابولفضل ایازی

واحد طراحی و انتشارات

فاطمه پرنون

نماینده مجمع