بهاره عظیمی

واحد پژوهشی

دبیر:

محمد رضا تاجیک

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده تغذیه و
صنایع غذایی


سرپرست
:

دکتر طاهره کمالی خواه

انیس رئیسی پور

واحد آموزشی

شکیبا محمودی

واحد روابط عمومی

سمیه حسین زاده

واحد طراحی و انتشارات

مائده نوروزی

نماینده مجمع