فاطمه فهیمی

واحد پژوهشی

دبیر:

معصومه رجبی

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده تغذیه و
صنایع غذایی


سرپرست
:

دکتر مریم نظری

عادل صالحیان

واحد آموزشی

وحید منفرد

واحد روابط عمومی

لیست اخبار صفحه :1