سمیرا شیخ

قائم مقام

 

دبیر:

محمدسعید جباری

 

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده توانبخشی

 

 

 

سرپرست:

سرکار خانم میناسادت میرشجاع

عطیه طالب پور

فاطمه آبرودی

واحد روابط عمومی

رضوانه ناهیدی

زهرا حسنی

فریبا رمضانی

واحد علمی

فاطمه جامه بزرگی

شمیم جنانی

زهرا کوهساری

واحد اجرایی و انفورماتیک

عاطفه صفی 

نماینده مجمع