سعید دانیالی

قائم مقام

 

دبیر:

سعید جباری

 

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده توانبخشی

 

 

 

سرپرست:

سرکار خانم مونا سیمین قلم

فاخته حسنی

واحد پژوهشی

رضوانه ناهیدی

واحد آموزشی

مهرناز اینانلو

واحد روابط عمومی

حیدری

واحد اجرایی

فائزه یزدان فر

واحد نوآوری و توسعه

سمیرا شیخ

واحد فناوری

ژیان آهنی

نماینده مجمع