فاطمه جامه بزرگی

نائب دبیر

 

دبیر:

سمیرا شیخ

 

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده توانبخشی

 

 

 

سرپرست:

سرکار خانم میناسادات میرشجاع

سپیده بافطرت

فاطمه جامه بزرگی

آتنا بافطرت

واحد روابط عمومی

عارفه خوش چشم

فاطمه اسماعیلی مقدم

امین متحدی

کیمیا الوند

یعقوب شورورزوی

مبینا لایق

واحد علمی

فاطمه آبرودی

شیدا رضاپور

فرهاد تقی پور

واحد اجرایی و انفورماتیک

فاطمه جامه بزرگی

نماینده مجمع عمومی

 

لیست اخبار صفحه :1