فرزانه نیک پور

واحد پژوهشی

دبیر:

امین نقی پور

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده دندان پزشکی

 

 

سرپرست:

دکتر شبنم سوهانیان

هانیه راز

واحد آموزشی

احسان خادم

واحد روابط عمومی

سارا خراسانیان

واحد اجرایی

سوگند حسنیان

نماینده مجمع