یاسمن صادقی

واحد آموزشی

دبیر:

مهتاب عبدوس

 

 

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده پرستاری

   سرپرست:

دکتر نصیر امانت

مهناز فراست - حسین انصاری راد

واحد پژوهشی

عاطفه موسوی

واحد روابط عمومی

آذین پیوندی - کیمیا حافظی

واحد طراحی و انتشارات

مصطفی بداغی

واحد انفورماتیک

 

 
لیست اخبار صفحه :1