سینا منصوری

مرتضی قاسمی

واحد پژوهشی

دبیر:

مهدیه آرین

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده پرستاری

 

 

   سرپرست:

دکتر عباسعلی ابراهیمیان

مونا جهان

واحد آموزشی

خانم عبدوس

واحد روابط عمومی

آقای کردی

واحد طراحی و انتشارات

سجاد خیر خواهان

واحد انفورماتیک

مهدیه آرین

نماینده مجمع