ایلیا اسدی

عماد غلامی

واحد پژوهشی و فناوری

دبیر:

امیرحسن دهقان نیری


 

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده پزشکی

 

 

 

سرپرست:

دکتر سمانه عرب

 

رامتین نادریان

ملک فهد قریشی

پارسا پاکروان

عارفه وفایی نژاد

واحد آموزشی

زینب زاهدی

بهینا فروزانمهر

واحد روابط عمومی

علی دوست محمدیان

واحد طراحی و انتشارات

 

لیست اخبار صفحه :1