مهرنوش رحمانی

فاطمه رضا محمدی

ایلیا اسدی

واحد پژوهشی

دبیر:

سید علی

سیدی نیا


 

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده پزشکی

 

 

 

سرپرست:

دکتر سمانه عرب

 

پرنیا ترحمی

آیسا بهار

واحد آموزشی

سید پیام پیش بین

پویا یوسفلی

واحد روابط عمومی

سحر قاسمی

عارفه وفایی نژاد

واحد طراحی و انتشارات