ساجده زرگر

واحد پژوهشی

دبیر:

پگاه یوسفی

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشکده پیراپزشکی

 

 

 

 

سرپرست:

دکتر علی ولی نژادی

فائزه بقا

 امیر‌حسین قلی‌زاده

واحد آموزشی

حمیده اکبری

سارا شایان مهر

واحد روابط عمومی

میلاد حسینی

واحد طراحی و انتشارات

 محمد حسن لواف  واحد اجرایی و مالی

سعید تیموری

نماینده مجمع

 

لیست اخبار صفحه :1