ردیف نام کارگاه   گروه هدف تاریخ برگزاری وضعیت
1 مدرسه تابستانه  دانشجویان شهریور ماه 1396   برگزار شد