سرکار خانم دکتر رقیه محمدی

 

استادیار گروه فیزیوتراپی

رایانامه: mohamadipt@gmail.com

کارنامه علمی (CV)

کارنامه علمی 2 (CV2)