سرکار خانم دکتر سمانه عرب

 

استادیار پزشکی مولکولی
گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی سیستم عصبی

رایانامه: samaneh.arab@gmail.com

کارنامه علمی (CV)

کارنامه علمی 2 (CV2)

 

لیست اخبار صفحه :1