اعضای شورای مرکزی

نام و نام خانوادگی

رشته

مسئولیت

ایمیل

ایلیا اسدی

دکتری عمومی

پزشکی

دبیر کل

Ilia.asadi@yahoo.com

سید علی سیدی نیا

دکتری عمومی

پزشکی

دبیر دانشکده پزشکی

ali.seyedinia@yahoo.com

فاطمه رضامحمدی

ارشد فیزیولوژی

پزشکی

نماینده دانشکده پزشکی

Fateme.rm92@gmail.com

امین نقی پور

دندان پزشکی

دبیر دانشکده دندان پزشکی

Amin3632@yahoo.com

سوگند حسنیان

دندان پزشکی

نماینده دانشکده دندان پزشکی

 

زهرا خسروی

تکنولوژی اتاق عمل

دبیر دانشکده پیراپزشکی

 

محمد سعید جباری

کارشناسی کاردرمانی

دبیر دانشکده توانبخشی

saeed.j1377@gmail.com

سعید دانیالی

کارشناسی فیزیوتراپی

نماینده دانشکده توانبخشی

 

محمدرضا جنتی

کارشناسی بهداشت

دبیر دانشکده بهداشت

mrezajnt@yahoo.com

فاطمه پرنون

کارشناسی بهداشت

نماینده دانشکده بهداشت

fateme74parnoon@yahoo.com

محمدرضا تاجیک

کارشناسی تغذیه

دبیر تغذیه و صنایع غذایی

Tajikmohammadhossein@yahoo.com

سمیه حسین زاده

کارشناسی تغذیه

نماینده تغذیه و صنایع غذایی

somayeh.hoseinzade98@gmail.com

مهدیه آرین

دکتری پرستاری 

دبیر دانشکده پرستاری

Arianyem@gmail.com

مرتضی قاسمی

کارشناسی پرستاری 

نماینده دانشکده پرستاری

7.ghasemi.7@gmail.com