اعضای شورای مرکزی

نام و نام خانوادگی

رشته

مسئولیت

ایمیل

ایلیا اسدی

دکتری عمومی

پزشکی

دبیر کل

Ilia.asadi@yahoo.com

 امیرحسن دهقان نیری  

دکتری عمومی

پزشکی

دبیر دانشکده پزشکی 

 amirdhg002@gmail.com

 

 محمد امین همتی

دکتری عمومی

پزشکی

 نماینده دانشکده پزشکی  
سوگند حسنیان   دندانپزشکی

 دبیر دانشکده دندانپزشکی

 
 فرید قدیانی   دندانپزشکی  نماینده دانشکده دندانپزشکی   
 محمد سعید جباری کارشناسی کاردرمانی دبیر دانشکده توانبخشی 

  

saeed.j1377@gmail.com

 سمیرا شیخ  کارشناسی فیزیوتراپی نماینده دانشکده توانبخشی   sh.samira2358@gmail.com
 مهتاب عبدوس  کارشناسی پرستاری  دبیر دانشکده پرستاری  
 مهناز فراست  کارشناسی پرستاری  نماینده دانشکده پرستاری  
 پگاه یوسفی  کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل  دبیر دانشکده پیراپزشکی  
 مریم تبیانیان  کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل  نماینده دانشکده پیراپزشکی  
 معصومه رجبی  کارشناسی تغذیه  دبیر دانشکده تغذیه   
 مریم نباتی فیروزآبادی  کارشناسی بهداشت دبیر دانشکده بهداشت    

 

لیست اخبار صفحه :1