اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

شروع فعالیت از آبان ماه 98 به مدت یکسال

اعضای محترم هیئت علمی

خانم دکتر شبنم سوهانیان استادیار آسیب‌ شناسی دهان‌، فک و‌ صورت
خانم دکتر فرین فاطمی استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها
خانم الهام فاطمی مربی فیزیوتراپی
آقای دکتر رسول بهارلو استادیار ایمنی شناسی پزشکی
اعضای محترم دانشجویی
خانم پرنیا ترحمی

دانشجوی دکترای عمومی

آقای پیام پیش بین دانشجوی دکترای عمومی
آقای ایلیا اسدی دانشجوی دکترای عمومی
آقای پویا یوسفلی

دانشجوی دکترای عمومی

(مسئول سامانه پژوهشی)