وابستگی

Affiliation

فارسی: ایران، سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، کمیته تحقیقات دانشجویی

English: Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran