وابستگی

Affiliation

فارسی: کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

English: Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Affiliation